Hva er coaching?

Coaching ble til for å imøtekomme et umøtt behov i en interaktiv, flytende verden i rask endring og kompleksitet. Dette behovet, utilfredsstilt av tradisjonell, patologisk-sentrert terapi – eller sykdomsmodell (illness) – ble møtt med et skifte til velværemodell (wellness) basert på prinsippene til humanistisk psykologi. «Sykdomsmodellen» ble fortsatt praktisert, og coaching utviklet seg gjennom å legge til komplementære praksiser fra andre fagområder uten rammene til kliniske praksiser, for å bli mer interaktiv, kunde-fokusert og flytende.

Hurtiglinker:

Ordet Coach

Ordet coach stammer fra en landsby i Ungarn som heter Kocs. Ordet betyr bukk eller sau, men byen er mest kjent for en oppfinnelse som kom til å endre verden. På 1400-tallet levde byen av å bygge carts og transportere varer mellom Wien og Budapest. Rundt denne tiden, lagde en ukjent vognmaker en større, mer konfortabel vogn. Den ble kalt Koczi szeter, en `vogn fra Kocs´, som ble forkortet til Kocsi.

Over det neste århundre ble kocsi svært populær og ble kopiert igjennom Europa. Navnet ble kutsche på tysk, coche på fransk og coach på engelsk. Fra engelske navnet horse-drawn coach kommer alle stagecoaches, motor coaches and til slutt air coaches.

Coach som metafor

Vår moderne bruk av ordet «coach» er en metafor. «Coach» ble først brukt i utdanning på 1700-tallet i England. Det ble brukt som verb av studenter av veiledere i forbindelse med eksamensforberedelser. Slang referansen for studenter ble «coach» fordi veilederne raskt og komfortabelt førte studentene til sine mål om å bestå eksamen. På disse universitetene var det tette link mellom skole og sport, så det ble naturlig overført videre til idrettsarenaen.

Sport coacher ble derimot først kjent på slutten 1880-tallet. I dag forbinder mange en sports coach som en som roper ut instruksjoner og korrigeringer. Dette bildet stemmer mer overens med en militær drill sersjant, enn en komfortabel fører.

Klienter blir bokstavelig talt «fraktet» til sine ønskede resultater igjennom coaching prosessen. Det er det «coach» egentlig betyr.

Historie

For å forstå noe av landskapet som coaching befinner seg i,i dag, må vi se på opphavet gjennom historien til hvorfor coaching oppstod, og da særlig de sosiale og økonomiske forholdene som var grobunnen til utviklingen av coaching. Det er likhetstrekk over hele verden beviselig gjennom bøker, grupper, organisasjoner, bedrifter og aktiviteter.

Her trekker vi frem noen hovedtrekk, for mer utfyllende informasjon klikk her.

Coaching ble til for å imøtekomme et umøtt behov i en interaktiv, flytende verden i rask endring og kompleksitet. Dette behovet, utilfredsstilt av tradisjonell, patologisk-sentrert terapi – eller sykdomsmodell (illness) – ble møtt med et skifte til velværemodell (wellness) basert på prinsippene til humanistisk psykologi. «Sykdomsmodellen» ble fortsatt praktisert, og coaching utviklet seg gjennom a legge til komplimentære praksiser fra andre fagområder uten rammene til kliniske praksiser, for å bli mer interaktiv, kunde-fokusert og flytende.

Det sies at coaching stammer fra de samle greske filosofer for over 2000 år siden.

På 1800-tallet var det naturlig nysgjerrighet etter å forstå naturen, som ledet til spesialisering og naturvitenskapen ble adskilt fra filosofien.

På midten av 1800-tallet begynte nysgjerrigheten omkring mennesker, som ledet til spesialisering innen samfunnsvitenskap og forretningsområder, med en av spesialiseringer rundt 1900-tallet innen disiplinen psykologi.

Fra midten av 1990-tallet frem til i dag har skiftet rettet seg mot velvære, livsbalanse og -oppfyllelse gjennom motivatorer, fokus på potensialet i mennesker og fasinasjonen for personlig vekst.

Fra et sosioøkonomisk perspektiv, har vi:

Moderne perioden fra 1890-1950-tallet:

 • Besatt av bevis, logikk, rasjonale, analytisk tenking og hva det kunne produsere.
 • Industrielle revolusjonen så på mennesker som økonomiske enheter, separerte jobb og familie og endret karakteren av yrker.
 • Skifte fra isolerte lokalsamfunn til mer integrerte storskala samfunn.
 • Kontroll, orden og forutsigbarhet.

Postmoderne skiftet fra 1950-tallet:

 • Fra industri- til tjenestesamfunn som tillater reintegrasjon av familie og jobb pga arbeidets natur endres.
 • Motstand mot å ofre for prosessens skyld – miljø, anti-krig, sivile rettigheter, likestilling, feminisme, multi-kulturell.
 • Sosiale, økonomiske og politiske endringer oppstår oftere.
 • Massemedia og rask teknologisk utvikling endres samtidig som migrasjon og globalisering.

Coaching ble til for å imøtekomme et umøtt behov i en interaktiv, flytende verden i rask endring og kompleksitet. Dette behovet, utilfredsstilt av tradisjonell, patologisk-sentrert terapi – eller sykdomsmodell (illness) – ble møtt med et skifte til velværemodell (wellness) basert på prinsippene til humanistisk psykologi. «Sykdomsmodellen» ble fortsatt praktisert, og coaching utviklet seg gjennom å legge til komplementære praksiser fra andre fagområder uten rammene til kliniske praksiser, for å bli mer interaktiv, kunde-fokusert og flytende.

Hva er coaching?

 • Coaching har sitt utspring ifra flere ulike kilder (psykologi, forretningsvirksomhet, sport, motivasjon, filosofi og bevissthetstrening i store grupper)
 • Coaching har spredd seg gjennom relasjoner mellom personer som er nøkkelpersoner og tidlige pioneer innen coaching faget. Disse personene kom fra et bredt spekter av disipliner og bakgrunner.
 • Den naturlige samarbeidsformen som oppstod støttet kryss-utvikling av ideer og praksiser, skreddersydd til hver coach, og hver person som ble coachet, iht de forholdene og deres spesifikke behov og talenter.
 • Coaching har et bredt intellektuelt rammeverk som inneholder synergier mellom ulike praksiser og teorier fra mange disipliner. Blant disse er;
  • Organisasjonsutvikling – system perspektiv, handlingsbasert forskning, utspørring med takknemlighet, organisatorisk kontekst, og prosess veiledning
  • Klinisk psykologi – modeller og teorier for å endre tankesett og adferd på ikke-kliniske populasjoner; klient sentrert terapi, løsningsfokusert terapi, Gestalt terapi
  • Forretningsvirksomhet – lederskapsutviklings modeller, karriereveiledning og entreprenørers livsplanlegging
  • Performing Arts – teknikker inkludert lytting, tilstedeværelse, sette ego tilside, være i nuet
  • Filosofi – hjerne/kropp forbindelse, spiritualitet, eldre rundt bålet, språk, mening og formål, 12-stegs program

Derfor er moderne coaching, både mønstre og praksiser, dynamiske og kontekstuelle. Utviklingen av faget fortsetter ettersom vi får mer kunnskap og forsking som beviser effekten av coaching.

Hva gjør en Coach?

«Coaching er en 100 % klientfokusert, konfidensiell samtale, men varig effekt, fordi fokuspersonen er klar over målet, stegene for å nå målet og målets hensikt»

En coach hjelper sin samtalepartner til å videreutvikle indre drivkrefter og dermed få til de resultater de ønsker. En coach i coachrollen behøver ikke gi etter og gi deg konkrete råd, men benytter forskjellige kraftfulle samtale- og spørsmålsteknikker, slik at du selv får det perspektivet du trenger for å finne meningsfulle svar.

En coach er en nøytral samtalepartner med hensikt å bidra til kundens egen utvikling og suksess gjennom:

 • Å fokusere på agendaen til kunden. Kunden bestemmer hvilke mål eller problemer som skal jobbes med, ikke coachen.
 • Å bruke kraftfulle spørsmål for å generere ny læring. Coachen underviser eller rådgir ikke, men stiller spørsmål og lytter.
 • Å oppmuntre til handling. Kunden utvikler sine egne handlingssteg, ikke coachen.
 • Å støtte endring. En coach følger opp for å støtte personlig utvikling, vekst og endring.

Hvordan foregår coaching?

En coachs oppgaver er å:

 • Etablere tillit og fortrolighet
 • Respektere
 • Vise åpenhet og nysgjerrighet
 • Lytte aktivt
 • Stille åpne spørsmål
 • Gjenta ordrett det som blir sagt
 • Å tydeliggjøre kundens «gullkorn» slik at både kunden og coach opplever:
  • Å være inspirert med tanke på mulighetene fremover
  • At hele systemet (mennesket) blir ivaretatt
  • Å handle kreativt

Gjennom samtaler, fasiliterer coacher personlig vekst og måloppnåelse raskere, lettere og mer komfortabelt, enn å gjøre det alene.

Hva er NLP?

NLP står for Nevro Lingvistisk Programmering.

Nevro – fordi vi opplever verden gjennom våre fem sanser; syn, lukt, smak, hørsel og følelser.

Lingvistisk – fordi vi kommuniserer ved hjelp av ord, og ord skaper form og gir resonans.

Programmering – fordi vi er produkter av tidligere opplevelser og erfaringer som har ført til at vi har en tillært måte å reagere på, en slags programmering som utløses enten vi vil eller ikke.

NLP er læren om hvordan mennesket og hjernen fungerer. Det er en metodikk som bygger på at mennesket er enestående av natur og at vi alltid har et mye større potensial enn vi utnytter. Sagt på en annen måte er NLP læren om hvordan du får frem de beste ressursene i deg selv.

NLP gir oss praktiske verktøy til å skape forandring gjennom å frigjøre alle våre ressurser. Metodikken er unik på sitt felt – den menneskelige funksjon. Den hjelper til å avdekke det som begrenser oss i våre liv og gir oss mentale hjelpemidler til å overkomme disse. Det kan være for eksempel tanker, atferd, oppfatninger, overbevisninger, følelser eller essensielle verdier.

NLP metodikken hjelper oss til å oppnå personlige og profesjonelle mål og til å utvikle de ressursene vi ønsker eller trenger for å nå våre mål. (Kilde: dncf.no)

NLP fagets opphav

Faget ble utviklet av Dr. Richard Bandler og John Grinder på 70-tallet, med utspring i studier av mennesker med unike resultater innenfor sine fagfelt. Grinder var lingvist, språkforsker og Bandler var matematiker og psykologistudent. Begge hadde interesse for psykologi og terapi. De bestemte seg for å utforske hvordan suksessfulle terapeuter var i stand til å hjelpe andre med å skape store forandringer, og om det er spesielle språkmønstre som var avgjørende for suksessen. Funnene dannet grunnlag for en rekke teknikker og modeller, som er en slags «oppskrift» til samme resultat som modellene.

Les mer her for hvordan coaching og NLP har utviklet seg videre.